Historia

Stendörren Fastigheter har en 20-årig historia av att förvärva, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholms miljonprogramsområden.

I augusti 2013 träffade Stendörren Fastigheters moderbolag, Kvalitena AB, avtal med D. Carnegie & Co AB om att Kvalitena genom en nyemission förvärvar 80 procent av aktierna i bolaget D. Carnegie & Co.

Stendörrens bostadsfastigheter apporteras därefter in i D. Carnegie & Co som därmed, precis som under första delen av 1900-talet, åter blir ett fastighetsbolag.

Firman D. Carnegie & Co:s historik i korthet

  • D. Carnegie & Co grundades år 1803. Under två sekler har verksamheten omfattat en rad näringar såsom rederi, sågverk, järnverk, porterbryggeri, fastigheter och bankrörelse. Inledningsvis importerades bl.a. lin, salt och vin samt kolonialvaror, medan exporten utgjordes av traditionella skandinaviska produkter som sill, tjära och trävaror
  • 1907 avvecklades delar av den gamla verksamheten och Fastighetsaktiebolaget D. Carnegie & Co bildades för att förvalta verksamhetens fastighetsbestånd.
  • I början av 1960-talet hade Carnegie omvandlats till ett förvaltningsbolag. Vinsterna från försäljningarna placerades i börsnoterade aktier och 1964 köptes den närstående Bankirfirman Langenskiöld
  • 1980 bytte bankirfirman Langenskiöld namn till Carnegie Fondkommission
  • 1994 bildades det nuvarande bolaget D. Carnegie & Co AB som kom att börsnoteras som moderbolag till Carnegie Investment Bank
  • Efter en utredning från Finansinspektionen övertog Riksgälden 2008 ägandet i bl.a. dotterbolaget Carnegie Investment Bank (tidigare bankirfirman Langenskiöld och Carnegie Fondkommission). Moderbolaget D. Carnegie & Co var dock fortfarande ett självständigt bolag med samma ägarkrets som tidigare, dvs. då cirka 15 000 privatpersoner och institutioner, som drev aktieägarnas talan mot staten
  • På bolagsstämman i juli 2013 beslutades det att söka ny verksamhet för D. Carnegie & Co
  • I augusti 2013 träffade Broadgate Stendörren Fastigheters moderbolag Kvalitena AB (publ) avtal med D. Carnegie & Co om att Kvalitena genom en nyemission förvärvar 80 procent av aktierna i Bolaget

Dela sidan