Fastigheter

Fastigheter

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Marknadsvärdet uppgick per den 30 juni 2018 till 28 761 Mkr.

Bolaget har som mål att fortsätta växa fastighetsbeståndet genom förvärv och förädling av fastigheter samt genom att utveckla byggrätter på egna fastigheter. D Carnegie & Co bedömer att det finns goda tillväxtutsikter, stora förädlingsmöjligheter och utvecklingspotential. Nu har vi byggt upp en organisation som kommer att möjliggöra genomförandet av vår affärsidé på ett effektivt sätt. Ingenting tyder heller på att trycket på bostadsmarknaden skulle minska inom överskådlig framtid.

Beståndet förvaltas på ett effektivt sätt genom egen förvaltningsorganisation, renoveras successivt utifrån naturlig omflyttning med hjälp av renoveringsmetoden Bosystem. Fastigheterna är strategiskt belägna i områden med god infrastruktur, gemensamma rekreationsytor och bra serviceutbud. Beståndet som förvärvas har initialt ofta ett visst underhållsbehov, vilket gör att fastigheterna kan förvärvas till ett attraktivt pris. Att ha fastighetsbestånd i ett geografiskt avgränsat område ger också fördelar ur förvaltningsperspektiv och områdeskontor med lokal personal ger lyhördhet och förankring bland hyresgästerna. Dessutom kräver den kontinuerliga renoveringen god logistik och lagerhållning inom rimliga avstånd.

 

Dela sidan