Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i D. Carnegie & Co är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker.

D. Carnegie & Co:s styrning, ledning och kontroll grundar sig på gällande lagstiftning, NASDAQ OMX Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning, andra externa styrdokument och rekommendationer samt interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.

Som ett led i tillämpningen av Koden har bolaget upprättat en bolagsstyrningsrapport. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur D. Carnegie & Co under det senaste räkenskapsåret tillämpat Koden, vilka avvikelser från enskilda kodregler som gjorts samt motiven till dessa avvikelser.

Dela sidan