Aktien

Aktien

D. Carnegie & Co:s B-aktier är sedan den 12 maj 2015 noterade på Nasdaq Mid Cap-lista. Dessförinnan handlades aktien sedan 9 april 2014 på Nasdaq OMX First North.

Vid utgången av juni 2018 fanns det totalt 6 136 989 stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie i Bolaget och85 849 869 stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie i Bolaget, således totalt 91 986 858 aktier och116 534 814 röster.

Börskursen per sista mars 2018 var 123,20 kronor/B-Aktie. Vid utgången av mars 2018 uppgick aktiekapitalet till 1 140 839 666 kronor.

Per 31 mars 2018 hade Bolaget 7 436 (7 538) aktieägare. Bolaget har en aktieägare, Vega Holdco S. à. r. l., med ett aktieinnehav som överstiger 10 procent av kapitalet. De tio största ägarna representerade tillsammans 78,5 procent av totalt aktiekapital vid utgången av mars 2018.

Dela sidan