VD – ord – Fortsatt hög investeringstakt

VD – ord – Fortsatt hög investeringstakt

D. Carnegie & Co är ett bolag inriktat på att förvärva, förvalta och utveckla bostadsfastigheter. 2016 har inneburit en fortsatt stark tillväxt för D. Carnegie & Co. Vi har också fortsatt att investera stort för att förbättra alla aspekter av att bo i våra områden.

Under 2016 har vi investerat en miljard kronor i våra fastigheter vilka ökat ännu mer värde. I kombination med en ökning av förvaltningsresultatet om 45 procent har bolaget ytterligare ger det oss goda förutsättningar att fortsätta renovera och utveckla våra bostadsområden. Vi har under året helrenoverat 1 253 lägenheter, men också satsat på investeringar i gemensamma utrymmen och i närmiljön samt på åtgärder för att förbättra säkerhet och välbefinnande. Att bo och leva i våra fastigheter ska vara en bra och trygg helhetsupplevelse.

En helhetssyn för ett bättre boende

Att skapa bra boendemiljöer kräver fysiska investeringar men också ett uthålligt engagemang. D. Carnegie & Co investerar mycket tid och stora belopp på att skapa säkra och attraktiva boendemiljöer för våra hyresgäster. Vi har ett antal medarbetare som har till enda uppgift att bidra till att skapa en säker och trygg omgivning. Vi stöder också ett flertal sociala projekt för att inkludera fler i våra områden och vi har stöttat idrottsföreningar att genomföra lokala initiativ för barn och ungdomar. Jag är särskilt stolt när hyresgästerna själva säger att vi skapar bättre boenden. Nöjda hyresgäster är vår belöning och under det gångna året har vi på jobbat systematiskt med att förbättra vår uppföljning av hur våra hyresgäster värderar våra insatser. Detta för att snabbt kunna vidta förbättringsåtgärder. Våra medarbetarare känner också både mening och arbetsglädje genom att vi gör något mer än bara förvaltar fastigheterna, vilket bidrar till våra goda prestationer.

Utblick

Det finns mycket som talar för att det finns en fortsatt stor potential för utveckling i våra områden. Att underhålla och förädla befintliga bostadsområden, i attraktiva lägen är både samhällsekonomiskt och kommersiellt lönsamt och hållbart. D. Carnegie & Co kommer under året fortsätta att växa med ytterligare fastigheter, investera och renovera i befintliga områden. Vi kommer också intensifiera arbetet med nyutveckling av byggrätter för att förtäta och öka attraktiviteten i våra områden. Vi kommer fortsätta återinvestera de värden vi skapar och genom vår egen metod renovera områdena till nyskick – på hyresgästernas villkor. Det gäller både lägenheter, gemensamma utrymmen och närmiljön. Vi har satt som mål att för 2017 investera ännu mer än föregående år. Vi kommer även fortsätta vårt engagemang i sociala aspekter av våra bostadsområden. En fortsatt utmanade boendesituation i de regioner där vi är verksamma skapar en underliggande efterfrågan på våra fastigheter och därmed förutsättningar för att förbättra boendemiljön under många år framöver.

Stockholm, april 2017

Ulf Nilsson
Verkställande direktör

Dela sidan